Beskrivning av hur planeringen av IVA platser och dess beläggning ser ut i regionen i nuläget

Regionens sjukhus har alla skalat upp eller breder sig för att skala upp sin intensivvård. Utbildning sker av operationspersonal, IVA-kunning personal som arbetar på andra enheter eller inom privat sektor engageras. Läkare från andra specialiteter snabbutbildas för att kunna fungera på underläkarnivå.

I Göteborg är Infektionskliniken navet runt Covidpatienterna. De hanterar misstänkta fall och på infektions-IVA hamnar de nyintuberade för att sedan om möjligt slussas över till IVA CKÖ. I andraläget är Mölndal Covid-sjukhus för IVA-patienter.

På sjukvårdsdir. Ann Söderströms uppdrag leder Nina Westfeldt en regional grupp för samordning av IVA-platserna i regionen. Gruppen har givit Bertil Andersson på IVA-Östra koordinationsansvaret för IVA-platser för Covid-patienter och Christian Rylander på CIVA ansvaret för övriga IVA-platser. Bakjour på respektive enhet blir deras ersättare jourtid.

På förmiddagen vid 10.15 varje dag sker en avstämning via Skype Där tillgängliga/belagda platser på regionens IVA rapporteras och även hur många Covid resp. icke-covid patienter som kan tas emot. En plan läggs upp för hur de kommande patienterna skall fördelas i regionen. Målet är att belägga 60% av regionens IVA-kapacitet innan fältsjukhuset tas i bruk. Detta för att hinnan bemanna tältet och inte börja utnyttja det för tidigt då det splittrar resurser som lab, röntgen, personal mm.

För att inte kullkasta detta arbete skall vi följa planen om inte ny förutsättningar uppkommit på den mottagande IVA. De bör då ha meddelat detta om det påverkar möjligheten att ta emot Covid-patient.

Jag vill be om förståelse för att vi det läge vi nu befinner oss måste bli mer stelbenta och koordinatorn har ett tydligt mandat att sköta fördelningen. Det kommer möjligen upplevas obekvämt men förhoppningen är att det i slutändan ger oss bättre förutsättningar att klara den svåra situation som väntar oss.

Arbetssättet kommer utvärderas fortlöpande och vid behov ändras allt efter som förutsättningarna ändras.

 

Hälsningar,
Richard Zätterman

——————

Richard Zätterman
Överläkare, DESA
Biträdanade verksamhetschef, Anestesi, operation, IVA
Kungälvs sjukhus
Sjukhusen i väster
Västra Götalandsregionen

Print Friendly, PDF & Email