Rengöring och hantering av materiel vid COVID

Efterarbete
Avklädning av skyddsutrustning efter transport av patient med Covid-19
• Mellan varje moment ska händer desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
1. Ta av handskar
2. Handdesinfektion
3. Ta av visir/ skyddsglasögon bakifrån
4. Handdesinfektion
5. Ta av rocken så att den hamnar ut och in
6. Handdesinfektion
7. Ta av andningsskydd (ta båda remmarna bakifrån och lyft dem fram över huvudet),
Munskydd hanteras likvärdigt.
8. Handdesinfektion

Rengöring/ desinfektion av ambulans
Efter avslutad transport ska ambulansen rengöras och desinfekteras med virkon/
ytdesinfektion med rengörande verkan. Detta görs primärt utomhus med öppna dörrar. Men
kan också vid trängande fall göras inomhus, med öppna dörrar.
Detta sker av ambulanspersonal iklädd ny skyddsutrustning.
Endast förkläde utan armar samt handskar behöver användas vid rengöring av fordonet
Avklädning av skyddsutrustning skall ske under övervakning av kollega så att inget moment i
checklista missas

Avfall
Avfall från städning och avklädning hanteras enligt normal rutin. Om synligt nedsmutsat skall
det hanteras som smittförande.
Smittfarligt avfall läggs i riskavfallspåse och försluts, alt direkt i riskavfallsbehållare. Avfallet
förpackas i godkänd riskavfallsbehållare (stor gul plastlåda) och märks med avsedd etikett
”Smittförande avfall UN3291”. När backen är full sätt på locket ordentligt och lämna på
akutens ”miljörum/sköljen”.
Tvätt
Tvätt kan gärna medfölja patienten vidare i vårdkedjan. Vid kraftigt förorenad tvätt läggs den
i upplösbar plastsäck och därefter i gul plastsäck som försluts väl. Överfyll inte den upplösbara
säcken. Märk den gula plastsäcken med tuschpenna: sjukhus och avdelning och släng i tvätt
hanteringen/nedkast på sjukhusens miljörum
Om egen uniform är uppenbart kontaminerad finns tvättpåsar (självupplösande plastpåsar)
för att placerar uniform i. Tvättas sedan i 60 grader i vanlig tvättmaskin. Skall finnas 2 st i varje
ambulans.

Avlidna
2020-04-03. Version 3 v
Avlidna med misstänkt/verifierad covid-19 skall alltid betraktas som smittförande.
Prehospital personal ska inte hantera avlidna med misstänkt/verifierad covid-19 om det inte är
nödvändigt. Om det inte går att undvika ska full skyddsutrustning användas, inklusive
andningsskydd FFP3 och skyddsglasögon/visir, och hanteringen minimeras. Och kroppen placeras
i liksäck.
HLR och ventilering vid misstänkt covid-19

OBS! Alla patienter med hjärtstopp samt medvetandesänkta patienter som inte kan ge
tillräckligt bra anamnes skall i nuläget betraktas som potentiellt smittade och erforderlig
skyddsutrustning skall användas. Vid all ventilering av patienter skall under rådande
omständigheter filter användas mellan rubensblåsa och luftvägen

Print Friendly, PDF & Email